axelent arbetar för hållbar utveckling)

 

Hållbarhets- och miljöarbete har alltid varit en integrerad del av Axelents verksamhet. Strategin är att genom ständiga ansträngningar och förbättringar minska företagets miljöpåverkan och därigenom skapa en långsiktigt hållbar utveckling. Att följa såväl lagar och förordningar som kundernas önskemål och krav är en självklar väg att gå för att ta sitt miljömässiga ansvar.

Inom samtliga Axelents verksamhetsområden pågår arbetet med att minimera det klimatmässiga avtrycket. Detta illustreras inte minst genom att 100% av energin som används vid verksamheten kommer från Axelents egna vindkraftverk. Överskottsvärmen som uppstår vid produktionen används för att värma upp de egna lokalerna och energimätare har installerats för att säkerställa att de inte använder mer energi än nödvändigt.

 

Etik och moral

  • I vår verksamhet och i relation med våra kunder, leverantörer och anställda ska alltid baseras på höga etiska och moraliska standarder.

Produkter och erbjudande 

  • Våra produkter och erbjudande ska vara lika miljövänliga som, eller mer miljövänliga, än liknande produkter och erbjudanden på marknaden. 
  • Våra produkter och erbjudanden ska produceras och levereras under goda arbets- och tillverkningsförhållanden. 
  • Produkterna ska bidra till, eller åtminstonne inte hindra, hållbar utveckling när det gäller klimatet, mijön, hälsa eller levnadsförhållanden. 
  • Våra produkter och erbjudanden ska möta, eller helst överträffa, kvalitétsförväntningar. 
Axelent Safety book

 

Hållbarhetstanken gör sig gällande även när det kommer till materialvalen. Med tanke på att jordens resurser är ändliga så strävar Axelent alltid efter att i så hög grad som möjligt effektivisera användningen av naturresurser. Företaget väljer i första hand material som antingen redan är återvunna eller kan återanvändas. Idag är 99% av företagets produkter återvinningsbara och de samarbetar dessutom med marknadsledare inom området för att säkerställa att de alltid ligger i framkant. Vid produktionen strävar Axelent alltid efter att maximera materialanvändningen och därigenom minimera mängden onödigt skrot och avfall. Produktionen genererar heller inga utsläpp, förutom svetsrök som filtreras, och kräver därför inga tillstånd eller registrering.

Även när det kommer till frakt arbetar företaget hårt för att minska sin miljöpåverkan. I och med att Axelent är ett internationellt företag med lokal bas i svenska Hillerstorp, där all egenproduktion sker, så är det omöjligt att helt radera utsläpp som frakten innebär. Men koldioxidutsläppen kan hållas så låga som möjligt, vilket bland annat görs genom att 90% av underleverantörerna finns inom en 100 kilometers radie från Axelent. Pallanvändningen planeras och organiseras noggrant för att transporterna från Hillerstorp ska vara optimerade. Företaget har även ambitionen att minimera, och i förlängningen helt avveckla, användningen av flygfrakt.

Arbete för en hållbar utveckling

Kontinuerliga förbättringar och smarta lösningar är centrala delar i Axelents hållbarhetsarbete. Genom en strategi som innebär ständig utveckling och förnyelse jobbar företaget målinriktat med att minska sin miljöpåverkan inom alla delar av verksamheten.

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Om Axelent

Hur möter vi framtidens rekryteringsbehov inom tekniska yrken?

Att rekrytera till industrin och tekniska yrken är en utmaning idag. Vi har pratat med Cecilia Da...

Hållbarhet i fokus vid installation av laddningsstationer

Axelent har hållbarhet i fokus när man investerar i att erbjuda personalen möjlighet att ladda si...

Axelent har hållbarhet i fokus vid sin nya investering

En av regionens största installation av laddningsstationer för elbilar

Ett långvarigt partnerskap blev grunden för X-Protect

När vi möter Edvin Lindqvist hos Inca Plast så är det glädje och stolthet som står i fokus

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.