Vi värnar om din integritet

Inom Axelent Group värnar vi om våra kunder och anställda, vilket innebär att vi alltid ser till att samla in personuppgifter ansvarsfullt med hänsyn till din integritet. Det är viktigt för oss att du känner trygghet i att vi agerar ansvarsfullt och att personuppgifter som samlas in hanteras enligt gällande lagar och förordningar. För att vi ska kunna erbjuda våra tjänster och för att uppfylla juridiska krav mot myndigheter och individer, behöver vi samla in viss personlig data. Detta medför att du kan komma behöva lämna olika personuppgifter till företaget.

Integritetspolicy

Vem är personuppgiftsansvarig?

Axelent AB samt därunder tillhörande dotterbolag, är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter.

Axelent AB, org. nr. 556231-5191

Dina kontaktuppgifter och uppgifter om ditt avtal behandlas i register för bland annat bolagsregister och marknadsföring. Axelent AB har ansvaret för personuppgiftsbehandlingen.

Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?
De personuppgifter vi behandlar om dig är i huvudsak namn och kontaktuppgifter (såsom adress, telefonnummer, befattning och mail-adress) samt IP-nummer eller annan information du lämnar genom direkt kontakt med oss på Axelent. Vi kan även ta emot namn och kontaktuppgifter från din arbetsgivare i samband med det affärsförhållande som föreligger mellan oss och din arbetsgivare. Vi kan även hämta in personuppgifter om dig från andra källor, så som via offentliga adressregister, webbplatser eller sociala medier.

För vilka syften behandlar vi dina personuppgifter?
I din kontakt med oss som kund, som representant för ditt företag, kommer vi att behandla dina personuppgifter för ändamålet att tillhandahålla de tjänster och produkter som affärsavtalet gäller för. Denna behandling sker då med stöd av vår skyldighet att uppfylla våra förpliktelser enligt det avtal vi har ingått.
Som följd av det ingångna avtalet behandlas dina personuppgifter exempelvis för att hantera order, fakturering, betalning och leverans av tjänster och produkter samt för annan kommunikation och administration med anledning av avtalsförhållandet.
Vi behandlar dina personuppgifter då du kontaktar oss eller då du ber oss kontakta dig. Ändamålet med vår behandling är då att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande vår verksamhet och våra tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning då vi har ett berättigat intresse av att kunna hjälpa framtida kunder och andra intressenter genom att besvara frågor och tillhandahålla informationsmaterial.
Vi kan också behandla dina personuppgifter för att skicka ut marknadsföringsmaterial som är relevant för dig i din yrkesroll. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vi har ett berättigat intresse av att informera potentiella kunder om tjänster och produkter som kan vara av intresse för dem och därigenom stödja vår affärsverksamhet. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, information om våra seminarier och andra kundevenemang samt för annan direktmarknadsföring. Vi erbjuder alltid möjligheten att avanmäla sig för framtida utskick.

Vad har vi för rättslig grund för behandling av dina personuppgifter?
Vi behöver behandla dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra avtal med dig. Vi har även ett legitimt intresse av att upprätthålla en kontaktlista för affärskontakter och för att kommunicera med den registrerade i marknadsföringssyfte. Vi bedömer som utgångspunkt att dessa legitima intressen överväger den registrerades intresse av att uppgifterna inte behandlas.

Skickar Axelent AB dina personuppgifter till någon utomstående?
Vi kan komma att dela personuppgifter med våra personuppgiftsbiträden. Våra personuppgiftsbiträden behandlar personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hanterar marknadsföring och IT-tjänster. Vi kan även komma att dela personuppgifter med våra samarbetspartners för hantering av transporter och leveranser.

Var behandlas mina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter inom EU/EES-området.

Hur skyddar vi dina personuppgifter?
Vi har vidtagit flera säkerhetsåtgärder för att skydda de personuppgifter som behandlas. Vi har brandväggar och antivirusprogram för att skydda och förhindra obehörig tillgång till våra nätverk och system. Våra anställda har strikta instruktioner att hantera alla personuppgifter i enlighet med gällande lagar och regler.

Hur länge sparas mina personuppgifter?
Vi behandlar dina personuppgifter så länge som det behövs i enlighet med bokföringslagen. Därefter gallras uppgifterna i enlighet med våra särskilda rutiner.

Vilka rättigheter har jag?
Du som registrerad har ett antal rättigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter. Nedan följer en sammanfattning av dina rättigheter och hur du kan utöva dem.

Tillgång
Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter eller inte. Om vi behandlar dina personuppgifter har du även rätt att få en kopia av personuppgifterna och information om bl.a. vilka kategorier av personuppgifter som behandlas, ändamålen med behandlingen, hur länge personuppgifterna kommer att sparas, vilka personuppgifterna har delats med och varifrån personuppgifterna kommer.
I vissa fall kan vi dock vägra att lämna ut viss information, t.ex. på grund av bestämmelser i annan lagstiftning, om ett utlämnande skulle medföra nackdelar för andra eller om du gör ogrundade eller orimliga begäranden (t.ex. om du begär att få tillgång ett flertal gånger under kort tid).

Rättelse
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få felaktiga personuppgifter som rör dig rättade. Det innebär också att du har rätt att komplettera med sådana personuppgifter som saknas och som är relevanta med hänsyn till ändamålet med personuppgiftsbehandlingen.

Radering
Du har rätt att begära att vi utan onödigt dröjsmål ska radera dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att utan onödigt dröjsmål radera dina personuppgifter i enlighet med din begäran, t.ex. om du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”) och det saknas berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre. Rätten till radering är dock inte absolut. Under vissa förutsättningar har vi rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter, t.ex. om det behövs för att uppfylla en rättslig förpliktelse eller i samband med rättsliga anspråk.

Begränsning av behandling
Du har rätt att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar är vi då skyldiga att begränsa behandlingen av dina personuppgifter, t.ex. under den tid som vi kontrollerar dina personuppgifters korrekthet efter att du påtalat att de inte skulle vara korrekta eller i väntan på bedömning av om våra berättigade skäl för behandling väger tyngre än dina berättigade skäl efter att du har invänt mot vår behandling av dina personuppgifter (se nedan under ”Göra invändningar”).
Om behandlingen har begränsats i enlighet med ovan får sådana personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke, i samband med rättsliga anspråk, för att skydda någon annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller för skäl som rör ett viktigt allmänintresse.

Dataportabilitet
Du har rätt att under vissa förutsättningar få ut dina personuppgifter som du har tillhandahållit oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (eller direkt från oss till sådan annan personuppgiftsansvarig, när det är tekniskt möjligt). Denna rätt gäller om vår behandling av dina personuppgifter sker automatiserat och den rättsliga grunden för vår behandling är ditt samtycke eller för att fullgöra avtal mellan dig och oss.

Göra invändningar
Du har rätt att när som helst göra invändningar mot vår behandling av dina personuppgifter som sker med s.k. intresseavvägning som rättslig grund för behandlingen. Efter sådan invändning får vi inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl för behandlingen som väger tyngre än dina intressen, rättigheter och friheter eller om det sker i samband med rättsliga anspråk.
Du har även alltid rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter används för direktmarknadsföring. Om du gör sådan invändning får dina personuppgifter inte längre behandlas för sådana ändamål.

Hur du utnyttjar dina rättigheter och mer information
Om du vill utnyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på något av de sätt som framgår nedan under rubriken ”Vem kan jag kontakta om jag har frågor”.

Vi har ovan angivit vad vi anser är de viktigaste aspekterna av dina rättigheter. Om du vill läsa mer om dina rättigheter så finns ytterligare information på Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats, www.imy.se.

Vem kan jag kontakta om jag har frågor?
Om du har några frågor kring vår hantering av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta Axelent AB.

Du når oss antingen via telefon på 0370-37 37 30 eller via e-post info@axelent.se. Det går även bra att skriva till oss på adress:

Axelent AB
Box 1
335 04 Hillerstorp

Om du är missnöjd med vår behandling av dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till IMY. På myndighetens hemsida, www.imy.se, finns mer information om hur du går tillväga.

 

Senast uppdaterad: mars 2023

Safety Design

Ta en titt på vår nya ritapplikation Axelent Safety Design - det enkla sättet att designa säkerhet.

Upptäck enkelheten med vår intuitiva ritapplikation, perfekt för att smidigt skapa säkerhetslayouter. Safety Design erbjuder ett omfattande utbud av produkter, från maskinskydd till skyddsräcke för fotgängare, som täcker alla aspekter av säkerhet i maskin- och lagermiljöer. Omfamna en säkrare arbetsplats med Safety Design, där säkerhet möter enkelhet.