White Paper – Så bygger du ett säkert lager

Frågetecknen kring vad du bör tänka på när du bygger ett lager kan vara många. Vilka är de viktigaste aspekterna och hur skapar du ett lager som är säkert för såväl medarbetare som produkter?

Ladda ner som PDF

 

Säkert lager)

 

Lager kan vara riskfyllda miljöer, speciellt om de är felaktigt och olämpligt byggda, saknar säkerhetsdetaljer eller är bristfälligt underhållna. Alla svenska företag är enligt lagen skyldiga att se till att deras anställda arbetar i en säker lagermiljö med en säker utrustning. Det finns såväl lokal lagstiftning som europeiska säkerhetsnormer att luta sig mot för att se om lagret lever upp till kraven.

Dels finns föreskrifter från Arbetsmiljöverket (AFS 2006:4) som ger vägledning kring säkerhet kring pallställ och andra lagerställ. Kraven är exempelvis att ställage ska märkas med maxlast per sektion och bärplan, att det ska vara förankrat samt att det ska finnas påkörnings- och genomskjutningsskydd. Internationellt finns europeiska standarder (SS-EN 15635, SS-EN 15629 och SS-EN 15512) som berättar hur ett ställage ska dimensioneras och utformas. Standarderna beskriver bland annat hur ställagen ska designas och komponeras, och hur du hanterar olika typer av lagerinredningar, från planering till hantering av skadade komponenter

Även om det fortfarande är stor variation på hur reglerna efterlevs så blir det allt bättre. Säkerhetsmedvetenheten hos företag är avsevärt mycket större idag jämfört med för 10 år sedan. En av faktorerna till detta är att man idag jobbar på så mycket högre höjder, vilket ställer större krav på säkerhetstillbehör.

De vanligaste olyckorna som sker i lagermiljö är påkörningsskador, exempelvis på bärande detaljer på pallställaget. Tappat gods från trucken, genom bristfälliga rutiner eller slarv, är en annan vanlig olycka. Dåliga pallar eller att det rasar gods från ställaget på grund av bristande säkerhetstänk är andra vanliga problem.

Säkert lager

 

Vilka är de viktigaste punkterna att tänka på?
A och O i ett säkert lager är att investera i ett stabilt och bra ställage, utrustat med stolp-, påkörnings- och genomskjutningsskydd, ryggnät och gärna nätbalkplan och näthyllplan. Välj ett ställage som är konstruerat så att du inte riskerar ett fortskridande ras vid påkörning. Tänk även på att plåtkvaliteten på ställaget kan variera mycket mellan olika leverantörer.

Betonggolv och bra belysning är också avgörande för säkerheten. Detsamma gäller utformningen av truckgångarna, som bör anpassas efter den verksamhet som ska bedrivas i lagret och de förutsättningar man har. Mått och bredd är beroende på vilken typ av truck man använder.

Likaväl som att det är viktigt att ha dimensionerat truckgångarna rätt så är det viktigt att ställaget i sin helhet är riktigt dimensionerat. Det vill säga att man valt mått enligt standard för aktuella laster och höjder.

Ett vanligt fel som många företag gör att bygga lagret utifrån de förutsättningar de har där och då, utan att ta höjd för framtida förändringar och flexibilitet. Tänk därför på hur din verksamhet kan komma att förändras över tid och anpassa det nya lagret efter detta. Ett ställage av god kvalitet är en stor investering med en lång livstid och det är avsevärt mycket billigare att göra rätt från början än att behöva bygga om, ändra och komplettera i efterhand. Ett ställage av sämre kvalitet kräver också ett större mått av underhåll och reparation, vilket kan bli kostsamt i längden.

Och sist men inte minst – underskatta inte dina anställdas påverkan. En engagerad och utbildad personal är avgörande för en god säkerhet.

Viktiga delar i ett säkert lager:

  1. Bra belysning.
  2. Rätt utformade truckgångar anpassade efter din verksamhet.
  3. Ett stabilt ställage av hög kvalitet.
  4. Rätt utrustning i form av stolp-, påkörnings- och genomskjutningsskydd, ryggnät, nätbalkplan och näthyllplan.

Tänk på att!

  • Ta höjd och anpassa lagret till framtida förändringar.
  • Utbilda och engagera din personal.
  • Följ reglementet och ta hjälp när du utformar och ritar ditt nya lager.

 

Ladda ner som PDF

Relaterade artiklar

Hitta fler resurser och Kunskap

Hur rätt säkerhetsavstånd minskar risken för olyckor

Säkerhetsaspekten är viktig inom varje bransch eller verksamhet - Finn användbara tips!

När behöver vi använda en dörr med säkerhetsbrytare i stället för en avtagbar panel?

I vissa applikationer kan maskinskydd behöva öppnas regelbundet. Vilka regler gäller?

Under vilka förhållanden kan nätpaneler avlägsnas från maskinskydd?

Den frågan ställs ofta av både maskintillverkare och företag som använder maskiner och anläggning...

Axel tipsar om vad syftet är med tvåhandsmanövrering

Med tvåhandsmanövrering avses ofta ett sätt att starta en farlig process och säkerställa att oper...

Xperience

Besök vårt digitala showroom och upplev våra produkter i dess rätta miljö.